Marcelina Jadwiga Stachecka


Datum: 20.12.2020

Eltern: Monika Stachecka und Andrzej Stachecki